بسمه تعالي
« اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پوشاک »

فصل يكم – كليات
ماده 1 – هدف
به استناد مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.
ماده2- نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :
نام : انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پوشاک ایران كه در اين اساسنامه به اختصار « انجمن صنفي » ناميده مي‌شود.
حوزة فعاليت انجمن صنفي: حوزة جغرافيايي سراسر کشور و محل استقرار دفتر مركزي آن در استان تهران شهرستان تهران می باشد.
تبصره – هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا – از طريقي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد – به طور کتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد.
ماده 3- وظايف اساسي وعام انجمن صنفي :
1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
2- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.
3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها.
4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.
5- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.
6- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاه¬ها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.
7- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرح هاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.
8- دريافت وروديه، حق عضويت و كمك هاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه.
9- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركت هاي تعاوني و سایر شرکت ها وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.
10- حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.
11- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .
12- پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني.
13- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
14- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي رسمي درانجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورت هاي لازم به آنها .
15- ايجاد ارتباط با تشكل ها و سازمان هاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل كشور در چارچوب فعاليت هاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.
16- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمان هاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمان هاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري .
ماده 4- وظايف اختصاصي انجمن صنفي :
1- حمایت از صنعت پوشاک و فراورده های آن و تلاش برای ساماندهی امورمرتبط با صنعت پوشاک در کشور.
2- سعی در بهبود کیفی تولیدات کارخانجات و واحدهای تولید پوشاک کشور.
3- کوشش در معرفی تولیدات صنایع پوشاک کشور به بازارهای داخلی و بین المللی.
4- ترغیب اعضاء انجمن و نیز سایر واحدهای تولید پوشاک به اجرای مقررات و ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی.
5- ایجاد بانک اطلاعات از تولید کنندگان صنعت پوشاک در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن صنفی.
6- ایجاد مرکز اطلاع رسانی و انتشار کتب و مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوط در صورت نیاز با اخذ مجوز از مراجع ذیربط.
7- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت انجمن صنفی در داخل و خارج از کشور .
8- تشویق و حمایت از سرمایه¬گذاری در صنعت پوشاک کشور و فراهم آوردن فرصت ها و امکانات لازم برای صاحبان و مدیران صنایع پوشاک به منظور ایجاد ارتباط تفاهم و مبادله اطلاعات و تجربیات خود با یکدیگر.
9- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء و بستر سازی به منظور اجرای پروژه های عظیم ملی و منطقه ای از طریق ایجاد کنسرسیوم.
10- ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضاء و معرفی اعضاء به مراجع و سازمان ها جهت استفاده از تسهیلات قابل ارائه.
11- مشارکت در تدوین و اجرای استاندارد های مورد نیاز صنعت پوشاک و انجام نظارت و کنترل های کیفی و رتبه بندی های مورد نیاز در صنعت.
12- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگرد ها و همچنین حضور در همایش¬های داخلی و بین المللی در ترجمه و تألیف مقالات و کتب علمی.
13- اعزام هیأت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت دعوت از هیأت تجاری و بازاریابی کشورهای خارجی.
14- عضویت در اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و
دستورالعمل های داخلی مربوطه.
15- جلوگیری از رقابت ناسالم بین اعضاء با یکدیگر از طریق هماهنگی های درون تشکلی و اعمال ضوابط قانونی.
16- انجمن دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بر همین اساس هیأت مدیره می تواند به نمایندگی از طرف انجمن صنفی و اعضای آن با حق توکیل در کلیه مراجع حقوقی و قضائی و سازمان های دولتی و غیردولتی با حق طرح دعوی و کلیۀ اختیارات مندرج در ماده 35 آئین دادرسی مدنی حضور یابد.
17- اطلاع رسانی و پی گیری حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیر استاندارد و تقلبی و قاچاق و همکاری و معاضدت با نهادها و مراکز و سازمان های مسئول.
18- همکاری و هماهنگی و کمک به معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمان های تخصصی و منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیت ها و اهداف انجمن.
19- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها، پروتکل های فی مابین اعضاء انجمن با نهادهای داخلی و خارجی.
20- ایجاد شهرک ها و مجتمع های تولیدی پوشاک در کشور با رویکرد صادرات و با همکاری و هماهنگی سازمان ها و ارگان های ذیربط بر اساس قوانین و مقررات و سند چشم انداز توسعه کشور .
21- برقراری ارتباط، همکاری و مذاکره با وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای قانونگذار، قیمت گذار و صنایع مرتبط با صنعت پوشاک و انعقاد پیمان ها و تفاهم نامه های همکاری.
22- ایجاد بستر و ساز و کار لازم جهت پذیرش وظایف واختیارات اجرایی دولت وسازمان ها و نهادهایی که در اجرای قوانین و مقررات و سیاست های اصل 44 قانون اساسی و دیگر قوانین مربوط به انجمن تفویض می نمایند و اجرای صحیح وظایف واختیارات تفویض شده، و ارائه گزارش و عملکرد بر بنگاه های مربوطه.
23- برقراری ارتباط و هماهنگی و همکاری با وزارتخانه ها، سازمان ها، قوای مقننه و قضائیه و سایر ارگان های دولتی در جهت اصلاح مقررات و تعرفه ها ، صدور مجوزها در راستای تسهیل فضای کسب و کار و افزایش بهره¬وری سرمایه صنعت پوشاک.

فصل دوم
شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي
ماده 5 – شرايط عضويت :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند :
1- تابعيت ايران .
2- شاغل در صنعت تولید پوشاک در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبرشامل مجوز پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی کارگاه با ارزش پروانه بهره برداری .
تبصره: اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه تولید می باشند می توانند به عضویت انجمن پذیرفته شوند ولی نمی توانند کاندیدا شوند.
3- ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون كار. شامل کپی پروانه یا کارت شناسائی کارگاه با ارزش پروانه بهره برداری و کپی آخرین پرداختی لیست بیمه .
4 – قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
5- پرداخت وروديه و حق عضويت به طور مرتب .
تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
تبصره 2- شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل عدم احراز شرايط عضويت توسط هيات مديره و يا تعليق عضويت اعضا توسط بازرس / بازرسان در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.
تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

ماده 6 – موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :
1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي).
2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن (با اعلام هيأت مديره انجمن صنفي).
3- از دست دادن شرايط عضویت مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.
4- آرای قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.
5- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.
تبصره – در موارد بندهاي 1 و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي آيد و تا رفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي، حق رأي نخواهد داشت.

ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي :
الف – وروديه براي هرعضو فقط براي يك بار دريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي-گردد.
ب – حق عضويت ساليانه كه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي¬گردد.
ج – كمك¬هاي مالي داوطلبانه .
تبصره – انجمن صنفي داراي حداقل 3 دفتر با عنوان¬هاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي و دفتر صورتجلسات هيأت مديره مي‌باشد.
ماده 8- كليه اعضا بايد با توجه به ماده 7 حق عضويت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.
تبصره 1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي ریيس هيأت مديره و خزانه¬دار انجمن برسد.
تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.
تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند¬.
ماده 9 – چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد¬، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود¬. چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد¬، با تصويب هيأت مديره، عضويت شخص مذکور در انجمن صنفي، به حالت تعليق در مي¬آيد¬. اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد¬.
تبصره – تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود .

فصل سوم
اركان انجمن صنفي
ماده 10- اركان انجمن صنفي عبارت است از :
1- مجمع عمومي
2- هيأت مديره
3-بازرس
الف – مجمع عمومي، حدود وظايف و اختيارات آن :
ماده 11 – مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است، از اجتماع اعضای حقيقي و نمايندگان اعضاي حقوقي ، به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي¬گردد.
تبصره 1 – براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيله دعوت نامۀ کتبی و ارسال پیامک كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضا تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي¬، بايد حداقل 20 روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز تجاوز نمايد .
تبصره 2 – دعوت مجامع عمومي به تصويب هيأت مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيأت مديره، بازرس مي تواند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايد . همچنين در صورت خودداري بازرس ، حداقل يك چهارم اعضا مي¬توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند .
تبصره 3 – دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده¬، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 20 روز پيش از تشكيل¬، طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايند.
تبصره 4 – اخذ رأي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيأت مديره ، هيأت داوري و بازرس و سايرمواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد.
تبصره 5 – هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي¬تواند وكالت دو عضو ديگر را بر عهده گيرد.
ماده 12- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضا رسميت
مي¬يابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد¬؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت .
تبصره 1 – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يا بازرس يا يك چهارم اعضا بطور فوق العاده تشكيل مي¬گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .
تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرس كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 13 – وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :
1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخـاذتصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامه هاي سال جاري وآتي انجمن صنفي .
2- استماع، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي .
3- دادن رهنمود و تصويب سياست هاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .
4- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي و ساير موارد .
5- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .
6- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه ) .
7- تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمان¬هاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست¬هاي قانوني اعضا.
8- ايجاد كميته¬ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکت¬هاي تعاوني و سايرمراکز مرتبط.
9- انتخاب و عزل انفرادي و دسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرس انجمن صنفي.
10- تعيين ميزان وروديه و حق عضويت اعضا و يا تغيير آن.
ماده 14 – مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15، با حضور دست كم نصف بعلاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد. چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود¬؛ در مرحلة دوم با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت مي¬يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت دو سوم آرای اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 15- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :
1- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه .
2- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تصفيه.
تبصره – پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح اساسنامه ، بايد به طور مشخص و كتباً حداقل 20 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به اطلاع كليه اعضا و وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي رسانده شود.
ماده 16- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيأت مديره، بلافاصله هيأت ریيسه مجمع عمومي مركب از دست کم يك ریيس، يك نايب ریيس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرس يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ؛ دو نفر ديگر نیز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند .
تبصره 1- اعضای هيأت رئيسه و نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت درهيأت مديره و بازرس باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه انجمن صنفي داراي كمتر از 20 عضو باشد) .
تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند.
تبصره 3- هيات رئيسه و نظارت برانتخابات، مكلفند در پايان رأي گيري، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره، بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند .
تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومي¬، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد¬، هيات رئيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي¬تواند اعلام تنفس نموده¬، تاريخ جلسـه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معين كند . تمديد جلسه¬، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل¬، در مرحله بعدي¬، مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد .
ماده 17- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي برگزاري مجمع عمومي و انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند¬، هيأت ریيسه و نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آنرا به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند .
تبصره- چنانچه اعتراض رسيده وارد باشد¬، هيأت رییسه و نظارت¬، ابطال مجمع عمومي يا تصميم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد آن، اقدام خواهد شد .

ب – هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن
ماده 18- هيأت مديره داراي 5 نفر عضو اصلي و2 نفر عضو علي البدل بوده كه از بين اشخاص حقوقی یا حقیقی حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 2 سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم ، بلامانع است .
تبصره1: اشخاص حقوقی منتخب جهت عضویت در هیأت مدیره¬، حداکثر ظرف یک هفته نماینده خود که واجد شرایط مذکور در مادۀ 32 می¬باشد برای انجام وظایف و عضویت در هیأت مدیره با امضاء ¬بالاترین مقام اجرایی شرکت به انجمن معرفی می¬نماید .
تبصره 2: نمایندگان معرفی شده در اولین جلسه خود شرایط هر یک از اعضا را بررسی و در صورت احراز، تأیید خواهند نمود.
تبصره 3:هنگام تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره¬، سمت هیأت مدیره انجمن به نماینده واجد شرایط تعلق گرفته و ثبت می¬گردد در صورت تغییر نماینده شخص حقوقی، با معرفی نامه جدید شخص معرفی شده جایگزین نماینده¬ قبلی در هیأت مدیره خواهد شد .
تبصره 4: در صورتیکه نماینده شخص حقوقی حداقل 3 جلسه متوالی و 5 جلسه متناوب از جلسات هیأت مدیره به صورت غیرموجه غیبت نماید با توجه به مقررات اساسنامه¬، هیأت مدیره می¬تواند به علت غیبت درخواست تغییر نماینده را از شخصی حقوقی عضو نماید و عضو مذکور موظف به معرفی نماینده¬ای دیگر می¬باشد . در صورت عدم معرفی عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.
ماده 19- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود¬، يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه¬دار و همچنين از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد¬آور (رئيس یا نایب رئیس وخزانه¬دار) را طي صورتجلسه¬اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه¬اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نياز به منظور انجام تشريفات ثبت، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد¬.
ماده 20- جلسات عادي هيأت مديره با حضور اكثريت اعضاء ( حداقل 3 نفر ) رسميت مي¬يابد و تصميمات آن با آرای اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا 3/1 اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي¬گردد .
تبصره 1 – برنامه زماني و مكان برگزاري جلسات و نحوه دعوت از اعضاي هيأت مديره در اولين جلسه هيأت مديره تعيين خواهد شد.
تبصره 2- خدمات هيأت مديره افتخاري است، مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند .
تبصره 3- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي¬گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.
ماده 21- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون¬، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن¬، به نام انجمن و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن ، در بانك يا بانك هاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واريز نمايد .
ماده 22 – كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيأت مديره رسيده باشند با امضاء مشترك صاحبان امضاي مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ماده 23 – در صورت استعفا، از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت غير موجه اعضای هیأت مدیره در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب¬، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد. هيأت مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون¬، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد .
تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي براي باقي مانده دوره برگزار مي¬گردد¬.
تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرايـط يا سلب عضـويت اكثريت اعضاي هيـأت مديره، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. حداکثر ظرف 2 ماه بازرس نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهد. يك سوم اعضاي انجمن صنفی موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرس مکلف است انحلال انجمن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمایند.
تبصره 3 – درصورت استعفا يا سلب عضويت هركدام از اعضاي هيات مديره يا بازرسان كه منجر به تجديد انتخابات هيات مديره و بازرسان شود ، فرد مستعفي يا سلب عضويت شده در اولين انتخابات نمي تواند كانديدا شود.
ماده 24 – هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد.
تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسئول حفظ كليه دارایي ها و اموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده 25 – ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :
1- تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي (دفاتر مالي – عضويت و صورتجلسات هيات مديره).
2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.
3- دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.
4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.
6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي.
7- انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذي صلاح براي موارد خاص و معين.
8- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن.
9- همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركت هاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا.
10- وكالت و نمايندگي انجمن درمراجع قانوني،حقوقي،قضائي،دستگاه هاي دولتي وملي درحدود مقررات اين اساسنامه.
11- اتخاذ تصميم در مورد پيمان هاي دسته جمعي و بررسي و تصويب آیين نامه هاي داخلي .
12- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .
13- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.
14- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم) از قبيل كميته حل اختلاف ، كميته عضويت ، كميته تداركات و پشتيباني ،كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها .
15- اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن‌هاي صنفي دیگر به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از كانون هاي مذكور.
16-تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه عضویت در انجمن صنفی مطابق مقررات .

ماده 26 – وظايف ریيس هيأت مديره :
11- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه .
2- اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه .
3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي ، جهت اجرا و پي گيري آن.
4- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسوولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.
5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي .
6- امضاي كارت هاي عضويت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن صنفي .
7- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده ریيس قرار دارد.
تبصره1-قسمتي از وظايف ریيس هيات مديره كه مربوط به اموراداري ميباشد، قابل واگذاري بدبيرانجمن خواهد بود.
تبصره 2 – در غیاب رییس هیئت مدیره ، نایب رییس انجام وظایف بند های 1 و 2 و3 را به عهده خواهد داشت.

ماده 27 – هيأت مديره نسبت به استخدام دبير از بين اعضاي اصلي هيات مديره يا خارج از آن اقدام مي نمايد. با پايان اعتبار هيأت مديره ، رابطه استخدامي دبير با انجمن صنفي نيز ملغي مي شود.
تبصره- دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئوليت مستقيم دبيرانجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي¬تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد ریيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره¬، به كار گمارده مي¬شوند .

ماده 28 – وظايف و اختيارات دبير :
دبير در صورت تفويض از طرف هيأت مديره، داراي وظايف به شرح ذيل خواهد بود:
1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفي .
2- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي .
3- امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور و کارت های عضویت اعضا به همراه خزانه دار، البته در صورت تفویض اختیار.
4- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه¬ها.
5- تهيه دفاتر «عضويت» و « امور مالي» با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .
6- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.
7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه¬ها و شيوه نامه¬هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن صنفي.
8- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي¬، هيأت مديره و بازرسان.
9- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه¬هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه¬هاي اداري به مسئولان مربوط.
10- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.
تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسئول هستند .

ماده 29- وظايف و اختيارات خزانه دار :
خزانه دار مسئول امور مالي انجمن صنفي بوده و داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است :
1- امضاي كليه چك¬ها و اسناد و اوراق تعهد¬آور به اتفاق ریيس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.
2- اداره امورمالي انجمن، تهيه وتنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب¬هاي انجمن صنفي .
3- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافت¬ها و پرداخت¬ها و تاييد و امضاي صورت حساب¬هاي مربوط .
4- امضا و صدور كارت عضويت اعضا به اتفاق ریيس هيأت مديره يا دبير .
5- نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي و مسئوليت درحفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالي و صحت معاملات انجمن صنفي .
6- ثبت كليه دريافتي¬ها، پرداختی¬ها و هزينه¬هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.
7- پيش بيني بودجه و هزينه¬هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.
تبصره 1- خزانه¬دار موظف است هرسال قبل ازتشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و ریيس هيأت مديره، رونوشت آن را در اختيار بازرس قرار دهد.
تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرس¬، كليه دفاتر و اسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين¬، در اختيار آنان قرار دهد.

ج ـ بازرس یا بازرسان ، حدود وظايف واختيارات آن.
ماده 30 – بازرسان انجمن صنفي ، متشكل از 1 نفر بازرس اصلي 1 نفر بازرس علي البدل كه با رأي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت دو سال انتخاب مي¬شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.
تبصره- در صورت استعفا¬، فوت¬، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت بازرس اصلی¬، بازرس علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف خواهد بود.
ماده 31- وظايف و اختيارات بازرس:
1- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و همچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.
2- رسيدگي و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.
3- پي گيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارائه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارائه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد).
4- رسيدگي و اظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .
5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم¬، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .
6- شرکت در جلسات هيأت مديره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رأي .
تبصره : بازرس بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي و كليه محاسبات انجمن را رسيدگي و نظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن تسليم دارند. همچنين بازرس ملزم است خلاصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نياز به مجمع عمومي (گزارش سالانه)¬، يا وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي ارائه نمايد .

فصل چهارم
ساير مقررات
ماده32- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره بايد داراي شرايط زير باشند:
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3- عدم وابستگي به احزاب و گروه¬هاي سياسي غيرقانوني.
4- نداشتن محکومیت قطعی كيفري موثر.
5- عدم اشتهار به فساد اخلاق.
6- عدم اعتياد به مواد مخدر.
7- عضویت در هیئت مدیره یا مدیر عامل جهت اشخاص حقوقی عضو.
ماده 33 – در اجراي ماده18آیين نامه انجمن هاي صنفي وکانون هاي مربوط¬، به منظور ثبت و آموزش اعضا ، هر دوره حداقل نیم درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد .
ماده 34 – در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرس و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرس ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود 3 يا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف ، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي¬شود . هيات داوري پس از صدور راي خود ، منحل مي گردد .
ماده 35- مسوولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را جهت بررسي درمحل انجمن صنفي يا خارج از آن، دراختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قراردهند .

ماده 36- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد :
1- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.
2- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره و عدم تجديد انتخابات آن.
3- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.
تبصره1- انحلال انجمن، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.
تبصره 2- چنانچه انجمن صنفي بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا 5 نفر به عنوان اعضاي هيأت تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد .
تبصره 3- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد¬، حداكثر ظرف دو هفته بازرس و رييس هيات مديره با نظارت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي اين وظيفه را عهده دار خواهندشد . درصورت عدم وجود، حداكثر ظرف دو هفته بايد هيأت تصفيه اي مركب از 3 يا 5 نفر از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع انجمن ، با نظارت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تشكيل گردد .
ماده 37 – چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد؛ بازرس نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي¬دهد . پس از اخطار بازرس ، يك سوم اعضاي انجمن صنفی حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت ( حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد¬، بازرس مكلف است انحلال انجمن صنفی را به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون، به كانون ذي ربط اعلام نمايد .
ماده 38- هيأت تصفيه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن صنفي رسيدگي نموده، فهرست كاملي از كليه دارایي هاي انجمن صنفي شامل اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي¬هاي انجمن صنفي را تهيه نموده، دارایي انجمن صنفی را پس از تسويه كليه حساب هـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در اختيار اعضاء قرار دهند و در صورت عدم وجود به مراکز خیریه معتبر واگذار شـود .
ماده 39- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه ، تابع نظر وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي مي باشد .
ماده 40 – هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي قابل اجراست.
ماده 41- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .
اين اساسنامه در 4 فصل و 41 ماده و 46 تبصره در تاريخ 16/09/95 با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس/ فوق العاده مورخ 16/09/95 انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پوشاک ایران رسيد .

 

فهرست