شهر پوشاک

صدای پای رونق در صنعت‌ پوشاک کشور شنیده می‌شود. صنعتی که سال‌‌ها در میدان جنگی نا‌برابر با برندهای خارجی قرار داشت حالا فضایی برای رشد پیدا کرده است. این پویایی را می‌توان با رصد اتفاقاتی که طی ماههای اخیر رخ داده است به روشنی درک کرد. بعد از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم […]