یادداشت

س. هاکوپیان/ رییس انجمن صنایع پوشاک کشور جهان در جغرافیایی ایستاده است که هر لحظه از آن با تحولاتی بزرگ و شگرف همراه است. زایش و پویایی خصلت‌های دنیای امروز محسوب می‌شوند که دایم در مسیر تکامل و تکامل بخشی قرار دارند. ما مسافران چنین جهانی به محکومیتی قابل ستایش دست یافته‌ایم. این تجربه‌ای بزرگ […]

محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه و کارشناس صنعتی در طول دهه‌های گذشته اقتصاد کشور ما در مسیرهای غلطی حرکت کرده است و با رشد بدی همراه بوده است. در واقع به دلیل سیاست‌های غلط‌ اقتصادی، بخصوص در دولت‌‌های نهم ودهم، بازدهی بخش‌های تولیدی مهم مثل صنعت و کشاورزی کاهش یافته و در مقابل بازدهی فعالیت‌های واسطه‌گری‌های […]

  • 1
  • 2