کمیته ها

ماموریت انجمن، در مسیر همسویی در حوزه های تخصصی و مشترک قابل تحقق است، از این رو هر یک از اعضاء هیات مدیره تصدی یکی ازکمیته های تخصصی انجمن را پذیرفته و در تلاش هستند تحت نظارت هیات مدیره نقشی موثر در سپهر زنجیره پوشاک کشور به ارمغان آورند .علاقه مندان می توانند از طریق تماس با دفتر انجمن و تعیین وقت ملاقات با هر یک از روسای کمیته ها، نسبت به طرح مسایل و دریافت راهنمایی و خدمات تعریف شده اقدام نمایند.

آخرین مطالب کمیته ها

صفحه 1 از 4 صفحه بعد