توسعه اقتصادی

جناب آقای حسین حاجی حسینی عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته توسعه اقتصادی

سهم صنایع و کسب و کارهای فعال در زنجیره ی پوشاک کشور اعم از منابع و فرصت ها تناسبی با قدمت و گستردگی آن ندارد،از این رو معماری و پرداختن به طرح و برنامه های مشترک اقتصادی به عنوان هدف اصلی این کمیته تعریف شده است،در تلاشیم با ایجاد سازو کارهای موثر به هدایت سرمایه گذاری های هدفمند اقدام نماییم.

آخرین مطالب توسعه اقتصادی