توسعه مدیریت و سیستم ها

جناب آقای میرمحمدعلی گلچوبیان بازرس و رئیس کمیته توسعه مدیریت و سیستم ها

پایداری و توسعه تجاری مستلزم درک فرصت ها، چالش ها، سازماندهی کار و استقرار سیستم های اطلاعات و عملیات کارآمد است، از این رو  "حل مسایل سازمانی"مسئولیت این کمیته در مسیر توسعه "صنعت پوشاک" و استقرار شیوه ها و سیستم های موثر است، از جمله: عارضه یابی، استقرارحاکمیت شرکتی و هیات مدیره حرفه ای، تدوین استراتژی و مدیریت پروژه های صنعتی و سازمانی و تجاری، مدیریت منابع انسانی، انتخاب و استقرار سیستم های ERP، سازماندهی مالی و امنیت مالیاتی، توسعه فرآیندها و معماری سیستم های IT، CRM و فروش اینترنتی است. همچنین با هدف ارتقاء مدیران صنعت پوشاک، دوره های مختلف مهارتی از جمله "مدیریت تاب آوری و توسعه"،"خرده فروشی"،"مدیریت تامین و توزیع"،"مدیریت اتاق طراحی" و چندین دوره حرفه ای دیگر در ارتباط با هنر صنعت پوشاک را با همکاری مدیران موفق صنعت، همچنین اساتید و دانش آموختگان دانشگاهی برنامه ریزی و پذیرای علاقه مندان است.

آخرین مطالب توسعه مدیریت و سیستم ها

صفحه 1 از 2 صفحه بعد